Regulamin Szkoły Pływania PŁYWAK na pływalniach AWFiS oraz ZSSiO:

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z usług basenowych przez osoby: uczestniczące w kursach nauki i doskonalenia pływania, w zajęciach aqua aerobiku, korzystające z pływania rekreacyjnego.
 2. Regulamin ten obowiązuje łącznie z ogólnymi przepisami korzystania z basenu AWFiS i ZSSiO.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie opłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.
 4. Przed każdym wejściem należy okazać i pozostawić w recepcji Pływalni ważny karnet, odbierając kluczyk do szafki. Osoby nieposiadające karnetów zobowiązane są do kupna biletu lub rejestracji innych kart uprawniających do wejście na basen Multisport plus, Multisport kids, FitProfit, OK. System  po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.
 5. Cena karnetu obejmuje zajęcia przypadające w danym semestrze wg harmonogramu zajęć przedstawionego przez Szkołę Pływania PŁYWAK.
 6. Cena karnetu nabywanego w trakcie trwania semestru jest pomniejszana o wartość zajęć, które już się odbyły. Nie dotyczy to osób, które zadeklarowały swój udział w zajęciach przed lub w momencie rozpoczęcia semestru i nie pojawiły się na nich.
 7. Istnieje możliwość otrzymania faktury za dokonaną płatność, o ile zostanie to zgłoszone w terminie przewidzianym przez obowiązujące przepisy księgowe i zostanie dostarczony paragon potwierdzający zakup karnetu.
 8. Wejście do strefy szatni następuje nie wcześniej niż 15 min przed rozpoczęciem zajęć i kończy się 15 min po ich zakończeniu. Każde zajęcia trwają 40 min
 9. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat.
 10. W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub długotrwałej i poważnej choroby (wymagającej leczenie szpitalnego i poszpitalnej rekonwalescencji) udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, które uniemożliwiają posiadaczowi karnetu rekreacyjnego lub karnetu na zorganizowane zajęcia grupowe korzystanie z zajęć do końca semestru, istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach, a opłata za zawieszone zajęcia może zostać przeniesiona na następny okres semestralny. Wartość opłaty do przeniesienia na kolejny okres wyliczana jest od momentu otrzymania mailowego zgłoszenia o wypadku lub chorobie na adres info@plywak.pl.
 11. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych leżących po stronie właściciela obiektu (np.: awaria na basenie) Szkoła Pływania zobowiązuje się do zrealizowania tych zajęć w innym terminie.
 12. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w szatni i na pływalni. Wartościowe rzeczy można pozostawić w depozycie recepcji Pływalni.
 13. Pływających obowiązuje stosowanie się do uwag ratownika lub instruktora prowadzącego zajęcia.
 14. Korzystający z pływalni powinni mieć strój kąpielowy, czepek i czyste klapki.
 15. Wchodzenie do wody podczas nieobecności ratownika lub prowadzącego zajęcia jest zabronione.
 16. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu Szkoły Pływania PŁYWAK i regulaminu ogólnego obiektu, mogą zostać skreślone z listy uczestników BEZ ZWRACANIA NALEŻNOŚCI ZA ZAJĘCIA.
 17. Dokonując opłaty, uczestnik deklaruje tym samym, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.
 18. PŁYWAK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.

 

Regulamin korzystania z usługi pływania rekreacyjnego:

 1. Karnet na pływanie rekreacyjne ważny jest dla jednej osoby (okaziciela) w określonym terminie. 
 2. W przypadku zgubienia karnetu duplikat nie jest wystawiany.
 3. PŁYWAK nie zwraca kosztów i nie wyznacza terminów zastępczych zajęć opuszczonych przez posiadacza karnetu rekreacyjnego.

 

Regulamin uczestnicwa w grupowych zajęciach nauki pływania:

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uprzednie zapisanie się, przez wysłanie formularza zgłoszeniowego, zamieszczony na stronie www.plywak.pl.
 2. Umiejętności pływackie zgłoszonej osoby, podane w formularzu, są weryfikowane na płatnych zajęciach sprawdzających. W przypadku braku umiejętności oceniany jest poziom oswojenia z wodą. Po zajęciach sprawdzających uczestnicy zostają zakwalifikowani do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania.
 3. Rodzice / opiekunowie oprócz formularza zgłoszeniowego są zobowiązani do złożenia, oświadczenia, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na pływalni. W wypadku zatajenia przeciwskazań zdrowotnych rodzice biorą na siebie pełną odpowiedzialność za rzeczywisty stan zdrowia dziecka podczas zajęć. 
 4. Osoba dorosła, która uczestniczy w grupowych lub indywidualnych zajęciach nauki pływania również wypełnia oświadczenie zdrowotne.
 5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach, przez osoby kontynuujące naukę, jest wykupienie na pierwszych zajęciach karnetu semestralnego lub wpłacenie pierwszej raty wg obowiązującego cennika.
 6. W przypadku nowych uczniów istnieje możliwość dokonywania opłaty każdorazowo za zajęcia, ale tylko przez dwie pierwsze lekcje (obowiązuje cena / za lekcję jak w karnecie). Na trzecich zajęciach należy podjąć decyzję o kupnie karnetu lub nie. Cena karnetu jest wówczas pomniejszana o dwie lekcje opłacone jednostkowo.
 7. Brak opłaty za karnet w określonym terminie, automatycznie skreśla uczestnika z listy osób uczestniczących w zajęciach.
 8. Otrzymany przez uczestnika karnet nauki pływania, jest karnetem imiennym wydanym na okres, za jaki została wniesiona opłata.
 9. Uczestnik każdego kursu ma pierwszeństwo przydziału do grupy, w przypadku kontynuacji nauki / doskonalenia pływania.
 10. PŁYWAK zastrzega sobie prawo do łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie oraz zamiany trenera dla danej grupy pływackiej.
 11. ZASADY ODRABIANIA GRUPOWYCH ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA:
  11.1. Każdy uczestnik zajęć ma możliwość odrobienia tylko 3 zajęć w semestrze.
  11.2. Termin odrabiania zajęć należy uzgodnić mailowo info@plywak.pl.
  11.3. Odrabianie zajęć możliwe jest tylko w grupach, w których istnieją wolne miejsca po uprzedniej rezerwacji.
  11.4. W przypadku, gdy osoba dokona rezerwacji celem odrobienia nieobecności i nie przyjdzie na zajęcia bez uprzedzenia o tym fakcie, traci uprawnienie do odrobienia tych zajęć.
  11.5. Zajęcia nieodrobione bez względu na przyczynę przepadają i nie należy się za nie zwrot pieniędzy.
  11.6. Nie ma możliwości przepisania niewykorzystanych zajęć na następny semestr z zastrzeżeniem punktu nr 10 - REGULAMINU SZKOŁY PŁYWANIA PŁYWAK NA PŁYWALNIACH AWFiS i ZSSiO.

 

Regulamin uczestictwa w indywidualnych zajęciach nauki pływania:

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wcześniejszym zapisaniu się, na określony dzień i godzinę.
 2. Opłatę za pierwszą lekcję indywidualną  należy dokonać przed zajęciami przelewem, na wskazany numer konta. Jeżeli termin lekcji został ustalony na min. 2 dni przed lekcją, niezbędne jest okazanie przed zajęciami wydruku potwierdzenia przelewu w recepcji pływalni.
 3. Kolejne lekcje są możliwe po wykupieniu karnetu miesięcznego / min. cztery kolejne zajęcia / w uzgodnionych terminach. Płatności za karnet można dokonać gotówką w recepcji Pływalni lub przelewem na konto min. 2 dni przed zaplanowaną lekcją.
 4. Uregulowanie opłaty przed rozpoczęciem lekcji stanowi podstawę do wydania imiennego karnetu wstępu na zajęcia indywidualnej nauki pływania.
 5. Nieobecność uczestnika na zajęciach indywidualnych w ustalonym terminie nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za lekcję lub jej umniejszenia, jeżeli lekcja nie została odwołana.
 6. Odwołanie zajęć musi nastąpić najpóźniej na dzień przed spotkaniem do godziny 18:00 poprzez wysłanie SMS  pod numer telefonu +48 605 441 911 lub na e-mail: info@plywak.pl.
 7. W przypadku, gdy dana osoba dokona rezerwacji celem odrobienia odwołanych zajęć i nie przyjdzie na nie bez uprzedzenia o zaistniałym fakcie, traci uprawnienie do odrobienia tych zajęć.
 8. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych zajęć w danym miesiącu, po wcześniejszym ustaleniu terminu zajęć z instruktorem.

 

Regulamin uczestictwa w zajęciach Aqua Areobiku

 1. W zajęciach aqua aerobiku mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest zgoda rodziców.
 2. Uczestnicy biorący udział w zajęciach aqua aerobiku tym samym oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie i zapoznały się z regulaminem Szkoły Pływania PŁYWAK. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń, powinny skonsultować się z lekarzem.
 3. W przypadku złego samopoczucia lub dysfunkcji aparatu ruchu należy poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia.
 4. Podczas ćwiczeń w wodzie obowiązują czepki kąpielowe.
 5. Klient, który posiada karnet semestralny na zajęcia aqua aerobiku może odrobić 3 zajęcia, tylko jeśli są wolne miejsca w innym terminie. Warunkiem odrobienia zajęć jest ich odwołanie odpowiednio wcześniej.
 6. Odwołanie zajęć musi nastąpić najpóźniej na dzień przed zajęciami do godziny 18:00 poprzez wysłanie wiadomości na e-mail: info@plywak.pl lub wiadomości SMS pod nr +48 605 441 911.
 7. Nieodwołane zajęcia w tym terminie są traktowane jako odbyte.
 8. W przypadku, gdy osoba dokona rezerwacji celem odrobienia nieobecności i nie przyjdzie na zajęcia bez uprzedzenia o tym fakcie mailowo na adres: info@plywak.pl, traci uprawnienie do odrobienia tych zajęć.
 9. Zajęcia nieodrobione bez względu na przyczynę przepadają i nie należy się za nie zwrot pieniędzy.

 

Regulamin dla posiadaczy kart MultiSport, FitProfit, Ok System:

 1. Na Pływalniach AWFiS i ZSSiO są akceptowane następujące karty w ramach następujących usług:
  1.1. Multisport plus – pływanie rekreacyjne, aqua aerobik
  1.2. Multisportkids – pływanie rekreacyjne
  1.3. Multisport classic – pływanie rekreacyjne
  1.4. Multisport Active – pływanie rekreacyjne
  1.5. FitProfit – pływanie rekreacyjne, aqua aerobik
  1.6. FitSport – pływanie rekreacyjne, aqua aerobik
  1.7. OKSystem – pływanie rekreacyjne i pozostałe usługi z dopłatą
 2. Użytkownicy kart mogą skorzystać bezpłatnie z ww. usług poprzez dokonanie telefonicznej lub osobistej rezerwacji w recepcji Pływalni według obowiązujących grafików. Rezerwacja telefoniczna:
  Pływalnia AWFiS: +48 605 224 445, +48 605 441 911 lub +48 (58) 554 71 36
  Pływalnia ZSSiO: +48 783 611 757, +48 605 441 911 lub +48 605 224 445
 3. Użytkownicy kart (z wyjątkiem Multisport Active i FitSport) mają możliwość korzystania z naszych usług codziennie.
 4. Rezerwacje przyjmowane są maksymalnie na 1 miesiąc. 
 5. Użytkownicy kart mają obowiązek odwołania rezerwacji w sytuacjach losowych najpóźniej na dzień przed planowanymi zajęciami do godziny 18:00 poprzez wysłanie wiadomości na e-mail: info@plywak.pl lub wiadomości sms na nr +48 605 441 911.
 6. Szkoła Pływania PŁYWAK zastrzega sobie prawo do odmówienia rezerwacji miejsc Użytkownikowi karty, gdy ten w poprzednim miesiącu nie pojawił się na zajęciach i nie odwołał rezerwacji.
 7. Karty nie są honorowane w zakresie usługi nauki pływania (za wyjątkiem OKSystem).
 8. Użytkownicy karty nie mają możliwości dokonywania dopłat do usługi nauki pływania (za wyjątkiem OKSystem).
 9. Wejście Użytkowników Multisport i FitProfit odbywa się poprzez weryfikację kart z dokumentem tożsamości i automatyczną rejestrację przy użyciu systemu terminali oraz wpis do formularza uproszczonego (wpis dotyczy użytkowników kart FitProfit) .
 10. Wejście Użytkowników OKSystem odbywa się poprzez wysłanie SMS z numerem usługi, z której Użytkownik będzie korzystać. Numer zostanie podany przez Obsługę Recepcji Pływalni. OK System potwierdza SMS wysłanym zwrotnie, na telefon komórkowy Użytkownika oraz na numer telefonu komórkowego Recepcji, kodem autoryzacji (wraz z wysokością dopłaty jeśli taka jest konieczna) – który stanowi podstawę do weryfikacji wejścia. Kod autoryzacji (pierwsze cztery cyfry zawarte w SMS) porównany na obu w/w telefonach winien być ten sam. Jeśli w treści SMS otrzymanym od OK System podane jest imię Użytkownika, Pracownik Recepcji weryfikuje zgodność imienia z płcią Użytkownika.

 

Ogólny regulamin obiektów pływalni:

 1. Pływalnia jest otwarta według harmonogramu.
 2. Na pływalnię nie będą wpuszczane osoby:
  a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
  b) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
  c) z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
  d) których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia,
  e) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 3. Zajęcia na pływalni mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania lub ratowników.
 4. Grupy zorganizowane pozostają pod kontrolą swoich opiekunów.
 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
 6. Wstęp na pływalnię możliwy jest tylko w stroju kąpielowym, boso lub specjalnym obuwiu basenowym.
 7. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu umycie całego ciała pod natryskiem (mydłem i szamponem). Nie wolno wchodzić do wody z makijażem.
 8. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia i dyżurnego ratownika.
 9. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i osób tam przebywających, a w szczególności:
  a) wchodzić do wody bez zezwolenia,
  b) biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni,
  c) skakać z rozbiegu, hałasować,
  d) popychać oraz wrzucać inne osoby do wody,
  e) pływać z przedmiotami stwarzającymi zagrożenie dla osób przebywających w wodzie,
  f) palić papierosów, pić napojów alkoholowych, jeść na terenie otaczającym nieckę pływalni,
  g) żuć gumy.
 10. Za przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste pozostawione w szatni w  niezamkniętych szafkach indywidualnych, przebieralniach, natryskach i na pływalni, a nieoddane do depozytu w recepcji, PŁYWAK nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Za zgubiony kluczyk do szafki, zniszczony sprzęt lub urządzenia pływalni ponosi odpowiedzialność osoba wyrządzająca szkody.
 12. Grupy zorganizowane korzystają z pływalni na następujących zasadach:
  a) zajęcia nauki pływania może prowadzić wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia przewidziane przepisami prawa,
  b) grupy zorganizowane, osoby niepełnoletnie pozostają pod kontrola swoich opiekunów w przebieralni i na pływalni,
  c) uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą na pływalnię równocześnie; prowadzący zajęcia mają obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po ćwiczeniach,
  d) prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 15 min przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię,
  e) za stan bezpieczeństwa ćwiczących na basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest kierownik grupy,
  f) PŁYWAK może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni,
  g) grupy korzystające z basenu powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy,
  h) grupy i osoby korzystające z basenu upoważnione są do korzystania z szatni na 15 min przed rozpoczęciem zajęć; po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona,
  i) na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić pływalnię,
  j) osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym i w obuwiu specjalnym, przeznaczonym tylko do zajęć na pływalni.
 13. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.
 14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni
 15. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni mogą przebywać pod opieką osób pływających lub niepływających. Opiekunem osoby niepełnosprawnej na terenie pływalni musi być osoba pełnoletnia.

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA PŁYWAK NA PŁYWALNI GDAŃSK – KOKOSZKI

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z usług basenowych przez osoby : uczestniczące w kursach nauki i doskonalenia pływania , w zajęciach aqua aerobiku , korzystające z pływania rekreacyjnego .

2. Regulamin ten obowiązuje łącznie z ogólnym Regulaminem i cennikiem Pływalni Gdańsk – Kokoszki .

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie opłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem .

4. Cena karnetu nauki pływania nabywanego w trakcie trwania semestru jest pomniejszana o wartość zajęć , które już się odbyły.

5. Istnieje możliwość otrzymania faktury za dokonaną płatność o ile zostanie to zgłoszone w terminie przewidzianym przez obowiązujące przepisy księgowe i zostanie dostarczony paragon potwierdzający zakup karnetu .

6. Cena jednostkowej usługi opłaconej w karnecie lub biletu jednorazowego zawiera WEJŚCIE DO STREFY BASENOWEJ na 45 minut ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH lub PŁYWANIA REKREACYJNEGO/w tym sauna oraz jacuzzi/.
Pozostałe 25 minut czasu można przebywać wyłącznie w szatni.
PO PRZEKROCZENIU 70 MINUT, KAŻDA KOLEJNA MINUTA JEST PŁATNA 0,35 groszy.

7. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat.

8. W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub długotrwałej i poważnej choroby ( wymagającej leczenie szpitalnego i poszpitalnej rekonwalescencji) udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim , które uniemożliwiają posiadaczowi karnetu rekreacyjnego lub karnetu na zorganizowane zajęcia grupowe korzystanie z zajęć do końca semestru , istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach , a opłata za zawieszone zajęcia może zostać przeniesiona na następny okres semestralny . Wartość opłaty do przeniesienia na kolejny okres wyliczana jest od momentu otrzymania mailowego zgłoszenia o wypadku lub chorobie / na adres kokoszki@plywak.pl /.

9. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych leżących po stronie właściciela obiektu
( np. awaria na basenie ) Szkoła Pływania zobowiązuje się do zrealizowania tych zajęć w innym terminie

10. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w szatni i na pływalni. Wartościowe rzeczy można pozostawić w depozycie recepcji Pływalni

11. Pływających obowiązuje stosowanie się do uwag ratownika lub instruktora prowadzącego
zajęcia .

12. Korzystający z pływalni powinni mieć strój kąpielowy, czepek i czyste klapki .

13. Wchodzenie do wody podczas nieobecności Ratownika lub prowadzącego zajęcia jest zabronione.

14. Osoby nie przestrzegające Regulaminu Szkoły Pływania PŁYWAK i regulaminu ogólnego obiektu, mogą zostać skreślone z listy uczestników BEZ ZWRACANIA NALEŻNOŚCI ZA ZAJĘCIA.

15. Dokonując opłaty, uczestnik deklaruje tym samym, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

16. PŁYWAK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.


REGULAMIN UCZESTNICTWA W GRUPOWYCH ZAJĘCIACH NAUKI i DOSKONALENIA PŁYWANIA 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uprzednie zapisanie się przez wysłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczony na stronie www.plywak.pl .

2. Umiejętności pływackie zgłoszonej osoby , podane w formularzu , są weryfikowane na płatnych zajęciach sprawdzających . W przypadku braku umiejętności oceniany jest poziom oswojenia z wodą . Po zajęciach sprawdzających uczestnicy zostają zakwalifikowani do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania.

3. Rodzice/opiekunowie oprócz formularza zgłoszeniowego są zobowiązani do złożenia , oświadczenia , że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na pływalni . W przypadku zatajenia przeciwwskazań zdrowotnych rodzice biorą na siebie pełną odpowiedzialność za rzeczywisty stan zdrowia dziecka podczas zajęć .

4. Osoba dorosła , która uczestniczy w grupowych lub indywidualnych zajęciach nauki pływania również wypełnia oświadczenie zdrowotne.

5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach ,przez osoby kontynuujące naukę , jest wykupienie na pierwszych zajęciach karnetu semestralnego lub wpłacenie pierwszej raty wg obowiązującego cennika .

6. W przypadku nowych uczniów istnieje możliwość dokonywania opłaty każdorazowo za zajęcia ale tylko przez dwie pierwsze lekcje ( obowiązuje cena/ za lekcję jak w karnecie ) . Na trzecich zajęciach należy podjąć decyzję o kupnie karnetu lub nie . Cena karnetu jest wówczas pomniejszana o dwie lekcje opłacone jednostkowo .

7. Brak opłaty za karnet w określonym terminie, automatycznie skreśla uczestnika z listy osób uczestniczących w zajęciach.

8. Otrzymany przez uczestnika karnet nauki pływania ,jest karnetem imiennym wydanym na okres, za jaki została wniesiona opłata.

9. Uczestnik każdego kursu ma pierwszeństwo przydziału do grupy , w przypadku kontynuacji nauki/doskonalenia pływania .

10. PŁYWAK zastrzega sobie prawo do łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie oraz zamiany trenera dla danej grupy pływackiej.

11. ZASADY ODRABIANIA GRUPOWYCH ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA :

11.1 Każdy uczestnik zajęć ma możliwość odrobienia tylko 3 zajęć w semestrze .

11.2 Termin odrabiania zajęć należy uzgodnić mailowo / kokoszki@plywak.pl /

11.3 Odrabianie zajęć możliwe jest tylko w grupach, w których istnieją wolne miejsca po uprzedniej rezerwacji.

11.4 W przypadku gdy osoba dokona rezerwacji celem odrobienia nieobecności i nie przyjdzie na zajęcia bez uprzedzenia o tym fakcie, traci uprawnienie do odrobienia tych zajęć.

11.5 Zajęcia nieodrobione bez względu na przyczynę przepadają i nie należy się za nie zwrot pieniędzy.

11.6 Nie ma możliwości przepisania niewykorzystanych zajęć na następny semestr z zastrzeżeniem punktu nr 8 - REGULAMINU SZKOŁY PŁYWANIA PŁYWAK NA PŁYWALNI Gdańsk – Kokoszki 


REGULAMIN UCZESTNICTWA W INDYWIDUALNYCH ZAJĘCIACH NAUKI PŁYWANIA 

1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wcześniejszym zapisaniu się , na określony dzień i godzinę.

2. Opłatę za pierwszą lekcję indywidualną należy dokonać przed zajęciami przelewem , na wskazany numer konta . Jeżeli termin lekcji został ustalony na min. 2 dni przed lekcją niezbędne jest okazanie przed zajęciami wydruku potwierdzenia przelewu w recepcji pływalni .

3. Kolejne lekcje są możliwe po wykupieniu karnetu miesięcznego /min. cztery kolejne zajęcia / w uzgodnionych terminach . Płatności za karnet można dokonać gotówką w recepcji Pływalni lub przelewem na konto min. 2 dni przed zaplanowaną lekcją .

4. Uregulowanie opłaty przed rozpoczęciem lekcji stanowi podstawę do wydania imiennego karnetu wstępu na zajęcia indywidualnej nauki pływania.

5. Nieobecność uczestnika na zajęciach indywidualnych w ustalonym terminie nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za lekcję lub jej umniejszenia jeżeli lekcja nie została odwołana.

6. Odwołanie zajęć musi nastąpić najpóźniej na dzień przed spotkaniem do godziny 18:00 poprzez wysłanie informacji mailowej na adres: kokoszki @plywak.pl .

7. W przypadku gdy dana osoba dokona rezerwacji celem odrobienia odwołanych zajęć i nie przyjdzie na nie bez uprzedzenia o zaistniałym fakcie traci uprawnienie do odrobienia tych zajęć.

8. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych zajęć w danym miesiącu po wcześniejszym ustaleniu terminu zajęć z instruktorem.


REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH AQUA AEROBIKU

1. W zajęciach aqua aerobiku mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest zgoda rodziców.

2. Uczestnicy biorący udział w zajęciach aqua aerobiku tym samym oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie i zapoznały się z regulaminem Szkoły Pływania Pływak . Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń, powinny skonsultować się z lekarzem.

3. W przypadku złego samopoczucia lub dysfunkcji aparatu ruchu należy poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia.

4. Podczas ćwiczeń w wodzie obowiązują czepki kąpielowe.

5. Klient, który posiada karnet przypisany do konkretnego terminu zajęć aqua aerobiku może odrobić 3 zajęcia , tylko jeśli są wolne miejsca w innym terminie . Warunkiem odrobienia zajęć jest ich odwołanie odpowiednio wcześniej .

6. Odwołanie zajęć musi nastąpić najpóźniej na dzień przed zajęciami do godziny 18:00 poprzez wysłanie wiadomości na e-mail: kokoszki@plywak.pl

7. Nie odwołane zajęcia w tym terminie są traktowane jako odbyte.

8. W przypadku gdy osoba dokona rezerwacji celem odrobienia nieobecności i nie przyjdzie na zajęcia bez uprzedzenia o tym fakcie / mailowo na adres : kokoszki@plywak.pl/ traci uprawnienie do odrobienia tych zajęć.

9. Zajęcia nieodrobione bez względu na przyczynę przepadają i nie należy się za nie zwrot pieniędzy.


REGULAMIN DLA POSIADACZY KART MULTISPORT, FitProfit , OK System 

1. Na Pływalniach AWFiS i ZSSiO są akceptowane następujące karty w ramach następujących usług :

1.1 Multisport plus – pływanie rekreacyjne , aqua aerobik

1.2 Multisportkids – pływanie rekreacyjne

1.3 Multisport classic – pływanie rekreacyjne

1.4 Multisport Active – pływanie rekreacyjne

1.5 FitProfit – pływanie rekreacyjne , aqua aerobik

1.6 FitSport – pływanie rekreacyjne , aqua aerobik

1.7 OKSystem – pływanie rekreacyjne i pozostałe usługi z dopłatą

2. Użytkownicy kart mogą skorzystać bezpłatnie z ww. usług poprzez dokonanie telefonicznej lub osobistej rezerwacji w recepcji Pływalni ,według obowiązujących grafików.

Rezerwacja telefoniczna :

Pływalnia AWFiS  :605 224 445 , 605 441 911 lub (58) 554 71 36

Pływalnia ZSSiO  : 783 611 757, 605 441 911 lub 605 224 445

3. Użytkownicy kart mają możliwość korzystania z naszych usług codziennie .

4. Rezerwacje przyjmowane są max na okres 1 miesiąca . 

5. Użytkownicy kart mają obowiązek odwołania rezerwacji w sytuacjach losowych najpóźniej na dzień przed planowanymi zajęciami do godziny 18:00 poprzez wysłanie wiadomości na e-mail:kokoszki@plywak.pl  lub wiadomości sms na nr 605 441 911.

6. Szkoła Pływania Pływak zastrzega sobie prawo do odmówienia rezerwacji miejsc Użytkownikowi karty , gdy ten w poprzednim miesiącu nie pojawił się na zajęciach i nie odwołał rezerwacji .

7. Karty nie są honorowane w zakresie usługi nauki pływania / za wyjątkiem OKSystem / .

8. Użytkownicy karty nie mają możliwości dokonywania dopłat do usługi nauki pływania / za wyjątkiem OKSystem/ .

9. Wejście Użytkowników Multisport i FitProfit odbywa się poprzez weryfikację kart z dokumentem tożsamości i automatyczną rejestrację przy użyciu systemu terminali oraz wpis do formularza uproszczonego / wpis dotyczy użytkowników kart FitProfit / .

10. Wejście Użytkowników OKSystem odbywa się poprzez wysłanie sms z numerem usługi , z której Użytkownik będzie korzystać . Numer zostanie podany przez Obsługę Recepcji Pływalni . OK System potwierdza SMS wysłanym zwrotnie ,na telefon komórkowy Użytkownika oraz na numer telefonu komórkowego Recepcji, kodem autoryzacji (wraz z wysokością dopłaty jeśli taka jest konieczna) – który stanowi podstawę do weryfikacji wejścia. Kod autoryzacji (pierwsze cztery cyfry zawarte w SMS) porównany na obu w/w telefonach winien być ten sam. Jeśli w treści SMS otrzymanym od OK System podane jest imię Użytkownika , Pracownik Recepcji weryfikuje zgodność imienia z płcią Użytkownika.

 

OGÓLNY REGULAMIN OBIEKTU PŁYWALNI GDAŃSK - KOKOSZKI

1. Pływalnia jest otwarta według  harmonogramu zamieszczonego na stronie www.plywak.pl i w recepcji Pływalni

2. Na pływalnię nie będą wpuszczane osoby:
a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
b) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry
c) z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia
d) których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia
e) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm

3. Zajęcia na pływalni mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania lub ratowników.

4. Grupy zorganizowane pozostają pod kontrolą swoich opiekunów.

5. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.

6. Wstęp na pływalnię możliwy jest tylko w stroju kąpielowym, boso lub specjalnym obuwiu basenowym.

7. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu umycie całego ciała pod natryskiem (mydłem i szamponem). Nie wolno wchodzić do wody z makijażem.

8. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia i dyżurnego ratownika.

9. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i osób tam przebywających, a w szczególności:
a) wchodzić do wody bez zezwolenia
b) biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni
c) skakać z rozbiegu, hałasować
d) popychać oraz wrzucać inne osoby do wody
e) pływać z przedmiotami stwarzającymi zagrożenie dla osób przebywających w wodzie
f) palić papierosów, pić napojów alkoholowych, jeść na terenie otaczającym nieckę pływalni,
g) żuć gumy

10. Za przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste pozostawione w szatni w  nie zamkniętych szafkach indywidualnych, przebieralniach ,natryskach i na pływalni, a nie oddane do depozytu w recepcji PŁYWAK nie ponosi odpowiedzialności.

11. Za zgubiony kluczyk do szafki, numerek z szatni, zniszczony sprzęt lub urządzenia pływalni ponosi odpowiedzialność osoba wyrządzająca szkody.

12. Grupy zorganizowane korzystają z pływalni na następujących zasadach:

a.  Zajęcia nauki pływania może prowadzić wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

b. Grupy zorganizowane, osób niepełnoletnich pozostają pod kontrola swoich opiekunów w przebieralni i na pływalni

c. Uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą na pływalnię równocześnie. Prowadzący zajęcia mają obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po ćwiczeniach.

d.  Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 15 min. przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęci nie będzie wpuszczana na pływalnię.

e. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących na basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni zawłaściwe zachowanie odpowiedzialny jest kierownik grupy.

f. PŁYWAK może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać dalszego korzystania z pływalni.

g. Grupy korzystające z basenu powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy

h. Grupy i osoby korzystające z basenu upoważnione są do korzystania z szatni na 15 mim. przed rozpoczęciem zajęć; po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona

i. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić pływalnię

j. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym i w obuwiu specjalnym, przeznaczonym tylko do zajęć  na pływalni.

13. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.

14. Rozpoczęcie jednostki basenowej sygnalizowane jest przez Ratownika gwizdkiem . Jednostka basenowa trwa 45 minut .

15. Za bezpieczeństwo na pływalni odpowiadają Ratownicy , Instruktorzy prowadzący zajęcia oraz opiekunowie grup.

16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni

17. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni mogą przebywać pod opieką osób pływających lub niepływających. Opiekunem osoby

18. niepełnosprawnej na terenie pływalni musi być osoba pełnoletnia.

19. Do osób, które bezpodstawnie użyją systemu ewakuacyjnego, alarmowego bądź przeciwpożarowego zostanie wezwana policja.

20. Przejście przez bramki w celu wejścia do szatni, bądź wyjścia z pływalni dozwolone jest jedynie po uprzednim rozliczeniu się z kasjerem.

21. Rodzice z dziećmi odmiennej płci mają możliwość skorzystania z szatni rodzinnej.


REGULAMIN W STREFIE SAUNY 

1. Sauna jest integralną częścią obiektu i obowiązują w niej przepisy regulaminu  obiektu

2. Korzystanie z sauny jest dozwolone dla osób powyżej 18 tego roku życia .

3. Wszystkie osoby wchodzące do sauny zobowiązane są przed wejściem do zażycia kąpieli .

4. Zabrania się wstępu do sauny osobom :

a. z intensywnymi chorobami skóry ,

b. z infekcjami septycznymi

c. z ostrą infekcją wirusową

d. z ostrym stanem zapalnym organów wewnętrznych

e. z ostrą i nie wyleczoną gruźlicą

f. ze stanem zapalnym serca

g. z ostrymi stanami zawałowymi

h. z objawami dekompresji

i. z chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami np. epilepsja

j. w trzech pierwszych miesiącach po przebytym udarze

k. z zapaleniem żył

m. z zaburzeniami centralnego układu nerwowego i z poważnymi zaburzeniami układu krążenia

n. z zapalnymi i podleczonymi chorobami skóry i egzemami

5. Wchodząc do sauny odwiedzający potwierdza ,że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie w korzystaniu z tej formy rekreacji .

6. Z sauny nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających lub obniżających sprawność organizmu.

7. Zachowanie osób przebywających w saunie nie może zakłócać wypoczynku  innym odwiedzającym ani być dla nich uciążliwe. Wszyscy korzystający z sauny są zobowiązani do zachowania ciszy i spokoju

8. Do sauny należy wchodzić boso.

9. Z miejsc siedzących w saunie można korzystać jedynie po uprzednim pokryciu ich ( np. rzecznikiem)

10. Obsługą sauny i znajdującej się w niej urządzeń mogą  zajmować się jedynie pracownicy Pływalni . Nie wolno stosować żadnych własnych płynów , esencji , czy innych substancji do kąpieli parowej

11. Pod żadnym pozorem nie można kłaść żadnych przedmiotów ( np. ręczników) w pobliżu pieca ani na nim . 

Pływak – Szkoła Pływania

ul. Jabłońskiego 14/28
80 - 766 Gdańsk

+48 601 611 757

info@plywak.pl

Nr konta: BANK MILLENNIUM 92 1160 2202 0000 0000 5069 8526

W tytule zapłaty prosimy o podanie dokładnej informacji czego dotyczy zapłata (charakter i termin zajęć lub usług oraz kogo dotyczy wpłata)

Pływalnia AWFiS w Gdańsku Oliwie

80-336 Gdańsk,
ul. Kazimierza Górskiego 1

Tel. kom. +48 783 611 757 – rezerwacja
Tel. +48 (58) 55 47 136 – rezerwacja
Tel. kom. +48 605 441 911 - nauka pływania

info@plywak.pl

Pływalnia ZSSiO w Gdańsku Żabianka

80-354 Gdańsk,
ul. Subisława 22

Tel. kom. +48 783 611 757 – rezerwacja
Tel. kom. +48 605 441 911 - nauka pływania

info@plywak.pl

Pływalnia Gdańsk - Kokoszki

80-177 Gdańsk,
ul. Azaliowa 18

Tel. kom. +48 725 611 757 - rezerwacja
Tel. kom. +48 (58) 345 10 10 - rezerwacja
Tel. kom. +48 695 822 008 - nauka pływania
Tel. kom. +48 601 611 757

kokoszki@plywak.pl